Standardní služby

Popis jednotlivých služeb a činností

Diagnostická činnost – posuzování schopností, dovedností, osobnostních i dalších předpokladů dítěte 

Týká se:

 • dětí s výukovými a výchovnými potížemi
 • dětí s předpokladem vývojové (specifické) poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie…)
 • dětí s předškolního věku s cílem posoudit jejich připravenost k zahájení školní docházky
 • pomoc při volbě povolání u žáků a studentů
 • pomoc při zařazování dětí do speciálních škol (např. logopedické, dyslektické třídy…)

Základem diagnostické činnosti je psychologické a speciálně pedagogické vyšetření.

 • probíhá převážně individuálně
 • časový rozsah vyšetření je 1,5 – 2 hodiny s ohledem na věk a možnosti dítěte
 • s výsledky je rodič či klient seznámen osobně po vyšetření
 • výsledky považujeme za důvěrné
 • z výsledků vyšetření je vypracována zpráva, případně doporučení pro vzdělávání
 • zpráva z vyšetření je osobně předána rodičům (klientovi), kteří ji dle svého uvážení předají škole, příp. dalším institucím
 • doporučení je předáno současně se zprávou rodičům (klientovi) a zároveň odesláno do školy v níž se žák/student vzdělává

Poradenská činnost – konzultace problému, se kterým klient přichází, příp. další vedení

Prevence rizikového chování – práce se školními kolektivy, aktuální řešení šikany na školách, problematika drog, agresivity, hráčství, xenofobie, atd. Metodická pomoc při vypracovávání Minimálně preventivních programů a zpracování grantových projektů.

Metodická činnost - vzdělávací činnost pro školy a veřejnost

Metodické vedení výchovných poradců a školních metodiků prevence - organizování pravidelných setkávání, řešení aktuálních otázek regionu, nabízení vzdělávání ve spolupráci s Pedagogickým centrem a s odborníky z regionu, servis legislativních aktualit v oblasti výchovného poradenství a prevence sociálně-patologických jevů. 

Práce se školami, učiteli

 • provádění konzultace s pedagogickými pracovníky všech typů školských zařízení
 • provázení při integraci dítěte
 • individuální práce na školách (návštěva školských zařízení, práce v týmu – řešení problémů pomocí všech zúčastněných učitelů na problému, zdůraznění principu rovnosti při spolupráci) popř. přizvání do týmu rodiče dítěte, policii, soc. pracovníky apod. – systémový přístup
 • objasňování principů poradenské práce pro skupiny učitelů
 • utváření spolupráce učitele s rodinou a naopak
 • tematické semináře pro učitele

Důležité informace z oblasti školní zralosti a odkladů školní docházky

Poradna začíná vyšetřovat děti z důvodu posouzení školní zralosti vždy od března příslušného kalendářního roku. Před tímto datem jsou tato vyšetření realizována výjimečně a to obvykle u dlouhodobě vedených klientů. Děti v tomto věku potřebují dostatek času na svoje mentální vyzrávání.

 

V průběhu letních prázdnin probíhají tzv. "dodatečné odklady" u dětí, které nebyly z vážných důvodů vyšetřeny v řádném termínu.