Diagnostika specifických poruch učení (SPU) u žáků středních škol má oproti vyšetření na základní škole určitá specifika.

Abychom mohli stanovit míru obtíží (a tedy stupeň podpůrných opatření dle vyhlášky 27/2016 Sb.), je třeba, aby byl žák v naší poradně komplexně vyšetřen. Toto vyšetření probíhá u žáků středních škol ve dvou krocích:

 

1) Skupinové vyšetření

Skupinové vyšetření probíhá v naší poradně pro žáky jednotlivých škol na základě dohody s výchovným poradcem dané školy. Pro termín skupinového vyšetření plánovaného pro Vaši školu se tedy obraťte na vašeho třídního učitele, případně výchovného poradce.

Skupinové vyšetření začíná v 9:00 a končí cca ve 12:00. Je tedy vhodné přijít v 8:50. Pokud se zpozdíte o více než 10 minut, nebude Vás již možné vzhledem k povaze vyšetření do probíhající skupiny zařadit, a budete si muset ve škole domluvit náhradní termín.

Abychom Vás mohli vyšetřit, je nezbytné, aby si žáci, kterým nebylo 18 přinesli na skupinu vytištěný informovaný souhlas s poskytnutím poradenské služby a souhlas se samostatným odchodem domů podepsaný zákonným zástupcem. Bez těchto dokumentů nebude žák do skupiny zařazen. V případě zájmu je samozřejmě možné, aby nezletilého žáka přivedl zákonný zástupce, který podepíše oba dokumenty  na místě.

Pokud jste v minulosti nebyli vyšetření v naší poradně, je třeba zároveň dodat kopii poslední zprávy z vyšetření, případně doporučení ke vzdělávání. V případě, že uvedené dokumenty nemáte, zažádejte v poradenském zařízení, kde Vám je vydali, o přeposlání spisové dokumentace.

 

2) Individuální vyšetření

Na základě výsledků ze skupinového vyšetření bude s každým žákem realizováno individuální dovyšetření trvající cca 30-45 min. Toto vyšetření bude opět v nás v poradně a jeho termín se žáci dozví na konci vyšetření skupinového (zpravidla se sami zapíší na některý z možných termínů nabízených psychologem, který má jejich školu v péči).

Na individuální vyšetření může žák přijít sám.

Na konci individuálního vyšetření se žák dozví termín, kdy si budou zákonní zástupci moci vyzvednout zprávu z vyšetření a případné doporučení ke vzdělávání. 


Součástí vyšetření je vyšetření rozumových schopností, pozornosti a pracovního tempa, zrakového a sluchového vnímání, grafomotoriky, čtení a znalosti gramatických pravidel.

Pro vypracování doporučení ke vzdělávání je nezbytné, aby se žák dostavil na obě části vyšetření.