Služby

Naše poradna poskytuje služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pomoci při výchově a vzdělávání žáků (v souladu se Školským zákonem a vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších předpisů).

Poradenské služby jsou bezplatně poskytovány dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením.

Mezi služby poskytované naší poradnou patří zejména:

 • diagnostika školní zralosti a poradenství ohledně nástupu dítěte do povinné školní docházky,
 • diagnostika a poradenství při řešení výchovných obtíží žáků (včetně specifických poruch chování),
 • diagnostika a poradenství pro žáky s výukovými obtížemi, neprospívající a se specifickými poruchami učení,
 • diagnostika a poradenství při volbě další vzdělávací cesty a při volbě povolání,
 • diagnostika a poradenství při osobních a sociálně-vztahových problémech,
 • práce se školními třídami (diagnostika a intervence),
 • diagnostika a poradenství pro mimořádně nadané žáky,
 • poskytování krizové intervence v případech, které negativně ovlivňují vzdělávání žáka,
 • poradenské nebo terapeutické vedení rodin s dítětem nebo žákem (v případech problémů, které negativně ovlivňují vzdělávání dítěte nebo žáka),
 • reedukace a stimulace (dílčích funkcí, kognitivní a sociálních dovedností),
 • informační a metodická činnost pro rodiče a pedagogické pracovníky.