Standardní služby

Popis jednotlivých služeb a činností.

Diagnostická činnost

Posuzování schopností, dovedností, osobnostních i dalších předpokladů dítěte.

Týká se:

 • dětí s výukovými a výchovnými potížemi
 • dětí s předpokladem vývojové (specifické) poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie…)
 • dětí s předškolního věku s cílem posoudit jejich připravenost k zahájení školní docházky
 • pomoc při volbě povolání u žáků a studentů
 • pomoc při zařazování dětí do speciálních škol (např. logopedické, dyslektické třídy…)

Základem diagnostické činnosti je psychologické a speciálně pedagogické vyšetření.

 • probíhá převážně individuálně
 • časový rozsah vyšetření je 1,5 – 2 hodiny s ohledem na věk a možnosti dítěte
 • s výsledky je rodič či klient seznámen osobně po vyšetření
 • výsledky považujeme za důvěrné
 • z výsledků vyšetření je vypracována zpráva, případně doporučení pro vzdělávání
 • zpráva z vyšetření je osobně předána rodičům (klientovi), kteří ji dle svého uvážení předají škole, příp. dalším institucím
 • doporučení je předáno současně se zprávou rodičům (klientovi) a zároveň odesláno do školy v níž se žák/student vzdělává

Poradenská činnost

Konzultace problému, se kterým klient přichází, příp. další vedení.

Prevence rizikového chování

Práce se školními kolektivy, aktuální řešení šikany na školách, problematika drog, agresivity, hráčství, xenofobie, atd. Metodická pomoc při vypracovávání Minimálně preventivních programů a zpracování grantových projektů.

Metodická činnost

Vzdělávací činnost pro školy a veřejnost.

Metodické vedení výchovných poradců a školních metodiků prevence - organizování pravidelných setkávání, řešení aktuálních otázek regionu, nabízení vzdělávání ve spolupráci s Pedagogickým centrem a s odborníky z regionu, servis legislativních aktualit v oblasti výchovného poradenství a prevence sociálně-patologických jevů.

Práce se školami, učiteli

 • provádění konzultace s pedagogickými pracovníky všech typů školských zařízení
 • provázení při integraci dítěte
 • individuální práce na školách (návštěva školských zařízení, práce v týmu – řešení problémů pomocí všech zúčastněných učitelů na problému, zdůraznění principu rovnosti při spolupráci) popř. přizvání do týmu rodiče dítěte, policii, soc. pracovníky apod. – systémový přístup
 • objasňování principů poradenské práce pro skupiny učitelů
 • utváření spolupráce učitele s rodinou a naopak
 • tematické semináře pro učitele

Důležité informace z oblasti školní zralosti a odkladů školní docházky

Poradna začíná vyšetřovat děti z důvodu posouzení školní zralosti vždy od března příslušného kalendářního roku. Před tímto datem jsou tato vyšetření realizována výjimečně a to obvykle u dlouhodobě vedených klientů. Děti v tomto věku potřebují dostatek času na svoje mentální vyzrávání.

V průběhu letních prázdnin probíhají tzv. "dodatečné odklady" u dětí, které nebyly z vážných důvodů vyšetřeny v řádném termínu.