Aktuální informace

Sebepoznávací skupina pro dívky 13-15 let

Cílem skupiny je poskytnout bezpečný prostor pro uvědomění si svých silných a slabších stránek, hledání zdrojů a možností zvládání stresu a možnost sdílení s vrstevníky.

Od 4.10.2022 každé úterý v PPP 10.

Zodpovězení dotazů a přihlášení do skupiny buď Mgr. Škvařil - skvaril@ppp10.eu nebo Mgr. Kubíčková - kubickova@ppp10.eu .

Mgr. Pavla Kubíčková, ředitelka poradny

Informace pro školy k aktuální situaci

Informace od MŠMT pro školská poradenská zařízení v souvislosti s poradenskými službami pro ukrajinské děti.

https://www.edu.cz/methodology/informace-pro-skolska-poradenska-zarizeni/

Poradenské služby ze strany ŠPZ budou poskytovány pouze ve výjimečných případech, a to u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami uvedenými v § 16 odst. 9 školského zákona. Nedostatečná znalost českého jazyka sama o sobě není důvodem k vyšetření ŠPZ. V této souvislosti nebyla přijata žádná zvláštní právní úprava, a proto se poskytování poradenských služeb žákům z Ukrajiny řídí běžnými pravidly.

Děkuji za pochopení,
Mgr. Pavla Kubíčková, ředitelka poradny


Jsme školské poradenské zařízení, které poskytuje odbornou speciálně pedagogickou a psychologickou péči žákům, jejich zákonným zástupcům a učitelům mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol na území Prahy 10, 15 a 22.

Mezi základní formy naší práce patří činnosti diagnostické, reedukační, terapeutické a konzultační. Tyto činnosti jsou prováděny individuální i skupinovou formou.

Výsledky poradenského vyšetření slouží také jako podklady pro výkon státní správy ve školství - odklady školní docházky, úpravy ve vzdělávání dle Doporučení, případně zařazení dětí do speciálních škol.